07-12-2021 00:46:43(UTC) | 07-12-2021 01:46:43(Local)
Introducció al Web

Aquest lloc Web neix amb el propòsit d'estructurar i difondre les dades climàtiques que recopilen les nostres estacions meteorològiques.

Evidentment, més enllà del caràcter funcional i l'atractiu que hàgim estat capaços de dotar a aquest espai documental, el nostre veritable interès ha recaigut a intentar que aquestes dades realment fossin profitoses.
No tindria sentit crear una xarxa d'estacions meteorològiques, sense la suficient garantia que les seves dades no gaudissin del mínim exigible.

Donat el caràcter aficionat de la nostra xarxa, és impossible complir amb uns requisits similars als exigibles a qualsevol organisme públic pel que fa a la qualitat dels sensors, sent comprensible que les nostres estacions automàtiques no aconsegueixin aquest nivell donat l'alt cost que aquests tenen i que no sempre queda justificat en el preu. Per tant, hem de reconèixer que els nostres sensors estan un graó per sota de les estacions professionals que tenen els serveis meteorològics governamentals.
Referent a la ubicació d'aquestes estacions, tampoc és possible per totes elles satisfer les exigents condicions que estableix la OMM.

Es tractava doncs d'establir uns criteris propis més o menys acceptats dins del que seria l'àmbit meteorològic aficionat per, d'aquesta manera complir amb l'objectiu marcat que no és un altre que l'estudi climatològic dins del marc pirinenc.

Conscients de la importància que té dotar d'homogeneïtat a totes les estacions que componen una xarxa, es va optar en primer lloc establir l'obligatorietat que aquestes es dotessin amb la marca i model Davis Vantage Pro 2, ja que l'experiència prèvia que alguns de nosaltres havíem tingut amb aquestes estacions automàtiques llançava resultats satisfactoris.
En escollir aquesta marca i model es va tenir en compte la possibilitat que oferien per calefactar el pluviòmetre per tal de traduir a mm de precipitació els cm de neu que aquests anaven a recollirien. No cal oblidar que en el mitjà on s'estableixen les estacions és freqüent que les precipitacions es produeixin en forma sòlida.

Sense cap genera de dubtes aconseguir que totes les automàtiques que componen la xarxa fossin de la mateixa marca i model, marcava un principi d'igualtat molt important per a qualsevol estudi climàtic, però des de meteopirineu.com sempre hem considerat com a prioritari que les estacions complissin amb uns requisits coincidents, tant pel que concerneix a l'emplaçament com en el seu posterior manteniment.

Al voltant d'un 95 % de les nostres estacions situen els sensors d'humitat i temperatura a 1,5 metres de distància del sòl. De moment solament dues de les nostres estacions (les situades a alta muntanya) estan dotades d'un sistema que possibilita l'elevació dels sensors en cas d'acumulació de neu excessiva.
Encara que és cert que al principi es van adoptar estacions que no complien l'important requisit consistent a situar els sensors d'humitat i temperatura a aquesta altura respecte del sòl, ja que es trobaven situades en teulades: es va optar per acceptar-les sempre que quedés demostrat que les dades obtingudes anessin representatius de la població o lloc on es trobaven. Per tant, és fàcil deduir que es van realitzar proves en aquest sentit. En aquelles estacions que no es van obtenir resultats satisfactoris, es va tractar de traslladar l'estació total o parcialment a un lloc que s'adeqüés a la normativa, sent senzillament descartades les que no complien, a l'espera d'una possible solució.

La totalitat de les estacions s'allunyen d'obstacles de consideració com edificis, que poguessin afectar la correcta recepció de la precipitació en forma de neu o de pluja, almenys en una distància superior a dues vegades l'altura en què aquests obstacles sobrepassen la boca del pluviòmetre. Una minoria d'estacions incompliria aquesta estricta norma pel que fa a arbres propers per trobar-se en àrees amb predomini de bosc. En tot cas la distància fins a l'obstacle és suficient per no alterar el resultat final.

En considerar l'important que pot arribar a ser conèixer la velocitat del vent en la boca del pluviòmetre per a estudis posteriors, s'ha decidit mantenir per a l'anemòmetre i el penell una ubicació propera, excepte en algunes poques estacions en què se situa a major altura ja que comptaven per endavant amb torreta expressament dissenyada per a aquest menester.

Una ubicació defectuosa del pluviòmetre genera altes probabilitats d'error en la mesura de la precipitació, però no és menys cert que un manteniment deficient podria provocar resultats igualment no desitjats.
Els pluviòmetres de la nostra xarxa funcionen amb dos recipients disposats en forma de balancí, recollint aigua en un altre costat alternativament. El programa que gestiona les nostres dades interpreta que l'aigua recollida en cada bolcada equival a 0,2 mm de precipitació. Per tant, és fonamental comprovar periòdicament que realment aquesta és la quantitat que realment provoca les bolcades.
El funcionament és senzill, però presenta problemes amb intensitats altes de precipitació (energia cinètica actuant sobre el braç contrari al de la cassoleta plena).
El problema és conegut i fins i tot està quantificat, la qual cosa podria permetre, al treballar amb una base de dades pròpia, realitzar una correcció basant-se en la corba que el fabricant de les nostres estacions Davis presenta:


                                                perdua de precipitació de las Davis

                                    
Fig1- Gràfica d'estimació de perduda de precipitació en relació a l'intensitat de precipitació.


Un altre problema observat en els nostres pluviòmetres apareix precisament quan la intensitat de precipitació és extraordinàriament feble i en absolut atribuïble al disseny del pluviòmetre sinó al fet que aquests hagin de comptar amb un sistema de calefacció encarregat de fondre la neu.
Aquesta calor necessària en la superfície de les parets de l'embut del pluviòmetre provoca una petita pèrduda per evaporació quan es tracta de registrar aquest tipus de precipitacions i també les ocasionades per la rosada o gebre. La pèrdua total de precipitació per aquest concepte no és massa important, però també estaríem tractant d'establir un mecanisme que minimitzés el problema.

I encara que una estació automàtica amb pluviòmetre calefactat, com les utilitzades a la xarxa, presenta avantatges importants durant l'època hivernal pel que fa als pluviòmetres manuals tipus Hellman, ja que possibilita, a diferència d'aquests, una major capacitat de recepció de neu, no escapa al problema comú que presenten tot tipus de pluviòmetres siguin manuals o automàtics, com a conseqüència de la lleugeresa dels flocs de neu que dificulta enormement la seva dipositació a l'interior del pluviòmetre quan la nevada va associada al vent, alguna cosa que d'altra banda, és freqüent sobretot a l'alta muntanya.
Aquesta pèrdua en el registre de precipitació que ha de considerar-se important exigeix als estudiosos del clima de les zones de muntanya un màxim esforç per establir una estimació d'aquest minvament a partir de la diferent relació en situacions climàtiques anàlogues que pogués establir-se entre estacions d'alta muntanya i mitja muntanya properes, en funció de si aquestes precipitacions es produeixen en igualtat de condicions o no.
Sense cap genera de dubtes, un gran avantatge (un més) de tractar amb estacions automàtiques en lloc de manuals en zones fredes on són freqüents les precipitacions en forma solguda, és que en comptar amb dades de vent i temperatura en els intervals de temps en els quals es produeix la precipitació és factible realitzar alguns estudis que quantifiquin aquesta important pèrdua.

MeteoPirineu.com, conscient de la importància que les dades pluviomètriques tenen per a qualsevol estudi climàtic, posseeix diverses estacions que contrasten la recollida de dades manuals en pluviòmetres oficials amb els recollits pels nostres pluviòmetres automàtics amb resultats altament satisfactoris. Igualment, algunes de les nostres estacions són ocasionalment auditades per pluviòmetres manuals, sobretot aquelles que per algun motiu no hagin pogut complir rigorosament amb els criteris d'ubicació ideal.
En tot cas, i això és molt important, totes les nostres estacions presenten els mateixos avantatges i inconvenients, la qual cosa possibilita la comparació de les seves dades.

Annex fotogràfic


    Estació de Le Mourtis de MeteoPirineu.com     Estació de Comus de MeteoPirineu.com

    Estació de Planas de Son de MeteoPirineu.com     Estació de Capdella de MeteoPirineu.com

    Estació de Estany Gento de MeteoPirineu.com     Estació de Eyne de MeteoPirineu.com

    Estació de Camurac de MeteoPirineu.com     Estació de Batet de la Serra de MeteoPirineu.com

    Estació de Port Ainè de MeteoPirineu.com     Estació de Suriguerola de MeteoPirineu.com

    Estació de L'Hospitalet-près-l'Andorre de MeteoPirineu.com     Estació de Mantet de MeteoPirineu.com

    Estació de Llessui de MeteoPirineu.com     Estació de Gavarnie de MeteoPirineu.com

    Estació de Viu de Llevata de MeteoPirineu.com     Estació de Caldes de Boí de MeteoPirineu.com