25-01-2022 11:37:59(UTC) | 25-01-2022 12:37:59(Local)
Avís Legal

1. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS PER A L’USUARI
Els usuaris d’Internet que accedeixen a la Web de MeteoPirineu.com assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de la Web, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’accés i ús. Per aquesta raó, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació de la Web www.meteopirineu.com, com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts, o de qualsevol informació no elaborada per MeteoPirineu.com. De manera especial, MeteoPirineu.com rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per mitjà d’enllaços (links), autoritzats o no, a les pàgines web de MeteoPirineu.com.
MeteoPirineu.com es reserva el dret de denegar l’accés a la Web als usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions i que són acceptades pels usuaris, així com el dret d'actualitzar, eliminar, limitar o impedir-ne l'accés, de forma temporal o definitiva, a determinats continguts en cas de produir-se’n un mal ús.
En el fòrum el software col·loca una cookie, en un arxiu de text que conté bits d’informació (com el nom d’usuari i contrasenya),això solament s’utilitza per guardar el registre d’entrada i sortida. El software no recull o envia qualsevol altra informació.

2. PROHIBICIÓ DE REPRODUCCIONS I HIPERENLLAÇOS
L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, la Web de Climamamas ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per MeteoPirineu.com.

3. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’accés al portal www.meteopirineu.com, així com la informació, continguts i serveis que s’hi ofereixen, hauran de ser utilitzats per l’usuari de conformitat amb la legislació vigent. L’usuari s’obliga a no utilitzar amb fins il·lícits cap dels continguts, fotografies, informació, etc. que apareixen a la Web i que en qualsevol forma o manera puguin perjudicar, danyar la imatge de MeteoPirineu.com.
Així mateix, l’usuari s’obliga a facilitar informació veraç en el formulari de registre  i s’obliga a mantenir claus i contrasenyes en secret.

4. RELACIONS AMB ALTRES WEBS
Entre els seus continguts, el portal de MeteoPirineu.com inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers amb objecte de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, MeteoPirineu.com no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i d’altres webs alienes a MeteoPirineu.com. Els enllaços facilitats a la Web de MeteoPirineu.com tenen finalitats informatives per a l’usuari però en cap cas situa a MeteoPirineu.com en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir per tercers a través dels enllaços.

5. DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tant pel que respecta al disseny com pel que fa referència a tots els seus continguts, hi regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, logotip, imatges, dissenys, etc.) que apareixen, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació,  o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts del portal si no és amb la prèvia aprovació expressa, per escrit, i conferida per persona amb facultats suficients de MeteoPirineu.com.

6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
MeteoPirineu.com no serà responsable de: possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; ús per part de tercers d’elements que confonguin la seva personalitat; infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; defectes als serveis o errors als continguts de la Web; incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la Web; manca de funcionament de la Web o d’algun dels seus serveis; conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE
Els possibles conflictes relatius a aquesta Web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària de la Web de MeteoPirineu.com (www.meteopirineu.com) independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin a la web www.meteopirineu.com, i es registren com a Usuari de MeteoPirineu.com donen el seu consentiment per incorporar les dades facilitades a un fitxer automatitzat del que MeteoPirineu.com és responsable. L’usuari pot exercir el dret d’accés, cancel·lació o rectificació sobre les seves dades acompanyant fotocopia del seu DNI,  dirigint-se a meteopirineu@gmail.com.
MeteoPirineu.com complirà la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.